Ring på 22 23 47 55

Nedrivning og miljørådgivning

Vi tilbyder totalrådgivning ved nedrivning og miljøsanering. Vi udfører fagtilsyn med miljøsanering og arbejdsmiljø samt bistår bygherre med Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Totalrådgivning og fagtilsyn

For alle typer bygherrer tilbyder vi  totalrådgivning i sager om miljøsanering eller nedrivning, inkl. varetagelse af bygherrens lovpligtige opgaver i forhold til reglerne om arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), være arbejdsmiljøkoordinator og afholde sikkerhedsmøder.

Vi kan også tilbyde bistand til delopgaver, såsom tilsyn med at miljøfarlige stoffer håndteres korrekt eller kontrol med, at arbejdsmiljøreglerne overholdes.

Kvalitetskontrol

Vi tilbyder en professionel og uafhængig bistand med renhedsprøver og anden kontrol af miljøsanering, herunder om de aftalte udfaldskrav er overholdt.

Bygherrens ansvar

Ud over at have ansvaret for at de miljøfarlige stoffer udskilles, håndteres og bortskaffes på forsvarlig vis skal Bygherren også sikre, at alle arbejdsmiljøkrav overholdes.

Skal der foregå særligt farligt arbejde - som f.eks. fjernelse af materialer, der indeholder asbest, PCB eller bly skal der tages særlige forholdsregler og der skal normalt foreligge en Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS),

Overholder projektet ikke kravene til håndtering af miljøfarlige stoffer og til arbejdsmiljø kan det medføre store medudgifter (?) og i værste fald tillige bøder.

Arbejdsmiljø

Ved nedrivning og miljøsanering er det bygherrens ansvar, at arbejdsmiljøreglerne overholdes. Det er altid arbejder, der er klassificeret som ”særligt farligt arbejde”. Det er kun i de helt små sager, at ansvaret lovligt kan overlades til entreprenøren. Ellers er det bygherrens pligt at sørge for, at der foreligger en Plan for Sikkerhed og Sundhed, at der afholdes sikkerhedsmøder og at der føres tilsyn med, at alle arbejdsmiljøregler er overholdt.

Det er også bygherrens ansvar, at de miljøfarlige stoffer håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler og med kommunernes retningslinjer.

Overholder projektet ikke kravene til håndtering af miljøfarlige stoffer og til arbejdsmiljø kan det medføre store merudgifter og i værste fald tillige bøder.