Radonforhold

Ved ombygning

Efter de nugældende regler skal det ved ombygninger af boliger og opholdsrum sikres, at radonniveauet ikke overstiger grænseværdierne.

Det er derfor nødvendigt altid at få undersøgt, hvordan radonniveauet i bygningerne er. Det bør ske på et tidligt tidspunkt i processen.

Bemærk, at radon skal måles over en periode på mindst 2 måneder, og at dette skal ske i tidsrummet oktober til april. Disse frister skal overholdes, hvis målingen skal kunne bruges i projektet.

Det er altid en god ide at få radonmåling udført så tidligt som muligt, også for at få eventuelle tiltag indarbejdet i renoveringsprojektet.

Efter renovering bør der udføres kontrolmålinger.

Ved nybyggeri

Radonsikring i nybyggeri skal i henhold til bygningsreglementet sørge for, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 indenfor.

En undersøgelse i 2019 har vist, at det ikke er altid, nye bygninger lever op til kravet. Dette kan skyldes fejl i konstruktioner, revner i beton, eller skader ved gennemføring af installationer.

Vi anbefaler, at der også ved nybyggeri udføres kontrolmålinger.

Om radonundersøgelser

Radonundersøgelser er enkle og billige, men såvel undersøgelser som eventuel udbedring skal efter gældende retningslinjer (SBI-anvisning 270) inkl. rapportering.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv og sundhedsfarlig luftart, der stiger op fra undergrunden. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning. Huse opført i 1998 og derefter skal overholde bygningsreglementets krav til radonsikring.

Vores rådgivning

Vores rådgivere har gennemgået efteruddannelsen i radonunder-søgelser og -rådgivning hos Teknologisk Institut, og Søren Garde Rådgivning A/S er medlem af Dansk Radonforening og er optaget på Bolius liste over anbefalede radonrådgivere.