Regler og lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2159 af 09/12/2020)

Bekendtgørelsens kapitel 11 omhandler særlige regler om private og professionelle bygherrers screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Den er relevant ved følgende byggearbejder:

  • Nedrivningsarbejde, renoveringsarbejde og vedligeholdelsesarbejde af bygninger, som frembringer mere end 1 ton affald.
  • Udskiftning af termoruder, der er fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Inden sådanne arbejder igangsættes, skal der foretages en miljøscreening af bygningen eller de berørte bygningsdele for at afdække, om der er forekomst af problematiske stoffer (se menupunktet "De miljøfarlige stoffer"). I så fald byggeaffaldet sorteres, og affald indeholdende miljøfarlige stoffer må ikke blandes sammen med det ufarlige affald.

For bygninger, der er opført og renoveret mellem 1950 og 1977, skal der udfyldes et PCB-skema, hvor bygherren (husejeren) skal oplyse, om der er risiko for PCB i bygningen. Det er næsten altid tilfældet.

Bygherren kan ikke overholde disse regler uden at få lavet en professionel undersøgelse.